Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr.: ID 3854596. Nr. 36817 / 01.11.2018. Anunţul privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile.

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 22, luna Noiembrie, ora 13.00, anul 2018, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2 se va vinde la licitaţie, următorul bun imobil, licitaţia a III-a: 1) Clădire în suprafață de 254,10 mp, reprezentând cantină construită din: fundație din beton, pereți din cărămidă arsă, tencuită pe exterior, cu acoperiș din șarpantă de beton izolată cu carton bituminat – preț de pornire al licitației a III-a: 67.008 lei (exclusiv TVA *); 2) Construcții în suprafață totală de 548,07 mp, reprezentând grajduri construite din fundație de beton, pereți din cărămidă arsă cu stâlpi de susținere metalică (țeavă) și acoperiș din plăci de azbociment ondulat, astfel: – grajd 1, în suprafață de 171,36 mp – preț de pornire al licitației a III-a: 7.382 lei (exclusiv TVA *); – grajd 2, în suprafață de 135,00 mp – preț de pornire al licitației a III-a: 5.811 lei (exclusiv TVA *); – grajd 3, în suprafață de 106,58 mp – preț de pornire al licitației a III-a: 4.607 lei (exclusiv TVA *); – grajd 4, în suprafață de 92,00 mp – preț de pornire al licitației a III-a: 3.978 lei (exclusiv TVA *); – grajd 5, în suprafață de 43,13 mp – preț de pornire al licitației a III-a: 419 lei (exclusiv TVA *); 3) Construcții reprezentând magazii, în suprafață totală de 78,87 mp, astfel: – magazie în suprafață de 20,67 mp, construită din fundația de beton, pereți din cărămidă arsă și acoperiș din șarpantă de beton – preț de pornire al licitației a III-a: 1.885 lei (exclusiv TVA *); – magazie în suprafață de 33,50 mp construită din scândură şi acoperiș din plăci de azbociment ondulat – preț de pornire al licitației a III-a: 937 lei (exclusiv TVA *); – magazie în suprafață de 24,70 mp, construită scândură și acoperiș din plăci de azbociment ondulat – preț de pornire al licitației a III-a: 691 lei (exclusiv TVA *); 4) ,WC în suprafață de 8,69 mp construit din pereți din cărămidă arsă, șarpantă de lemn și acoperiș din țiglă – preț de pornire al licitației a III-a: 837 lei (exclusiv TVA *); 5) Alee betonată în suprafață de 222.60 mp – preț de pornire al licitației a III-a: 6.334 lei (exclusiv TVA *); 6) Împrejmuire cu lungimea de 57 ml – preț de pornire al licitației a III-a: 7.068 lei (exclusiv TVA *) și teren intravilan aferent, „izlaz” în suprafață de 3.149 mp, preț de pornire al licitației a III-a: 14.920 lei (exclusiv TVA *) situate în localitatea Măureni, str. -, nr. 616, sc. -, ap. -, judeţ Caraş-Severin, preţ total de pornire al licitaţiei a III-a: 121.877 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Sarcini: Intabulare, drept de Ipotecă legală, valoare 56839 Ron, în favoarea Administrației Județene a Finanţelor Publice Caraș-Severin, în baza act administrativ nr. 7483 din 29.10.2013. *) În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, autentificată la notar. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 289.