Caraş-Severin, Romania

În conformitate cu prevederile art. 27 alin.(1) din Legea nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Luând în considerare Hotărârea nr. 668/14.08.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Direcția de Asistență Socială, cu sediul în Reșița, str. P-ța. Republicii nr.44, angajează fără concurs, pe durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, următoarele categorii de personal contractual:

Compartimentul Creșe

  • 1 post de infirmieră

  • 1 post de Inspector de Specialitate I

Condițiile necesare ocupării posturilor:

Condiții generale potrivit art. 3 din Anexa la H.G nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

  1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Condițiile specifice:

  • Pentru funcția contractuală de execuție temporar vacantă de Inspector de Specialitate I sunt necesare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului este de minim 3 ani și 6 luni;

  • Pentru funcția contractuală de execuție vacantă de Infirmieră – studii medii/generale, curs de infirmieră;

Acte ncesare în vederea angajării:

a) Cererea adresată conducătorului instituției în care se menționează postul pe care dorește șă se angajeze;
b) Copia actelor de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate în anunț;  
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz,în copie;  
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere declarația pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de angajare cu originalul cazierului judiciar la momentul angajării;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile medicale abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
g) Curriculum vitae;

h) Aviz psihologic;

i) Certificat de integritate comportamentală.

Documentele menționate mai sus se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială, str. P-ța. Republicii nr. 44, Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane.

Perioada în care se pot depune dosarele de angajare este: 01.09.2020-07.09.2020, în

intervalul orar 8.00-16.00, vinerea între orele 8.00 -13.00.

Afișarea rezultatului selecției dosarelor: 08.09.2020

Candidații declarați admis la selecția dosarelor, vor susține un interviu în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

În cazul în care se vor depune mai multe dosare pentru același post, departajarea dosarelor candidaților se va face în funcție de următoarele criterii:

  1. Vechimea în muncă, respectiv în specialitatea postului pentru Inspector de Specialitate I;
  2. Constituie avantaj în departajarea candidaților ca obiectivele principale în activitatea desfășurată să fi fost bazate pe domeniul educațional.
  3. Candidații care au egalitate la aplicarea criteriului de la lit. a) vor fi departajați de media obținută la examenul de absolvire a școlii de profil.

Persoana declarată ,, admis,, la interviu va fi încadrată pe postul pe care s-a înscris, pe durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Relații suplimentare la numărul de telefon 0355/080258 Compartimentul Gestionarea

Resurselor Umane.

Director Executiv,

Roșian Lidia Cosmina