ANUNȚ FINANȚE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caras-Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 15134/2021. Nr. 35870/ 16.12.2021. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 13, luna 01, anul 2022, ora 13.00, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, se va vinde la licitaţia a-II-a, următorul bun mobil, proprietate a debitorului: S.C. ŞTEFAN & LIUBA S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Goruia, nr. 71, judeţ Caraş – Severin. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: 1. Autoutilitară Renault Trafic, cilindree: 1870 cmc, motorină, an fabricaţie: 2004, nr. înmatriculare: CS-30-SAL – stare funcţionare: nu s-a putut verifica, lipsă acumulator. Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu sunt. Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A., (lei): 1.853 lei. Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *): 19%. Preţ pornire a licitatie inclusiv T.V.A.: 2.205 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO25TREZ181506701XXXXXXX, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentică); d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 424.