Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEȘ. Ministerul Finanțelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeş. Dosarele fiscal nr. 2743 / 2022 şi 2023. Nr. 6469 din 07.05.2024. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile.

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 12, luna 06, anul 2024, ora 13.00, în localitatea Caransebeş, str. G-ral. M. Trapsa, nr. 1, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC NINA NEMITEL SRL, licitaţia I-a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: Autoturism marca Dacia Logan AC Break, an fabricație 2011, serie șasiu UU1KSD9L545039222, 507.037 km, nr. înmatriculare CS 07 XXS, Nu este cazul, 14.201 lei, 19%; Autoturism marca Dacia Logan Break, serie şasiu: UU1KSDBL545386412, an fabricaţie 2011, 531.333 km, nr. înmatriculare CS 07 VYA, Nu este cazul, 13.904 lei, 19%; Autoturism marca Dacia Logan Break, serie şasiu: UU17SDCL549648792, an fabricaţie 2014, 392.922 km, nr. înmatriculare CS 08 FKJ, Nu este cazul, 23.058 lei, 19%; Autoturism marca Renault Clio, tipul R / 5RBF, serie şasiu: VF15RBF0A55232526, an fabricaţie 2016, nr. înmatriculare CS 80 KRS, Nu este cazul, 13.829 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255/511154.