Caraş-Severin, Romania

ORAVIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş – Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oraviţa. Dosar de executare nr. 145/2009. Nr. 222/18.03.2019. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 12, luna aprilie, anul 2019, ora 11:00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Oravița, Str. Emanoil Gojdu, Nr. 43 – 45, se vor vinde la licitaţie (I-a) următoarele bunuri mobile: Denumirea bunului mobil, Descriere sumară: Autoturism marca Volkswagen, model Caddy, caroserie break 3+1 uși, număr de identificare WVZZZ2KZ7X067422, serie motor 069221, cilindree 1968 cmc, motor diesel, culoare gri, km. bord 310287, an fabricație 2007, nr. înmatriculare B-62-RLM, în stare de funcționare; Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Drept de gaj constituit în favoarea S.F.O. Oravița, conform P.V. sechestru nr. 2/23.10.2018; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației I-a, exclusiv TVA (lei): 17.400 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoare adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ….. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ….. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.572256.