Caraş-Severin, Romania

ORAVIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş – Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oraviţa. Dosar de executare nr. 1288/2009. Nr. 423 din 29.05.2017.

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23, luna iunie, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Oraviţa, str. Emanoil Gojdu, nr. 43-45, jud. Caraş – Severin, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terţei persoane S.C. Eco Dellory Recycling S.R.L., licitaţia a III-a: a) Ansamblu de clădiri în suprafaţă de 7.212 mp (abator cu bază de achiziţii şi recepţie animale şi punct de tăiere) compusă din: hală (630 mp), birouri (46 mp), grajd 1 (140 mp), şopron (110 mp), grajd 2 (284 mp), boxe (170 mp), cabină poartă (4 mp), rampă auto (55 mp), împrejmuire (343 mp) şi platformă betonată (5430 mp), construite din beton, cadre BA, zidărie din cărămidă, chesoane din BA prefabricate, cu tâmplărie din lemn şi metal, şarpante din lemn şi acoperiş de azbociment, unele fundaţii din piatră şi teren aferent în suprafaţă de 8262 mp., situate în localitatea Oraviţa, str. Broşteniului nr. 4, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei a III- a: 143.500 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori: S.F.O. Oraviţa. Sarcini: Ipotecă. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: … Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: … Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.572256.

Adaugă comentariu