ANUNȚ FINANȚE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caras-Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 12833/2018. Nr. 25720/ 07.09.2021. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28, luna 09, anul 2021, ora 11.00, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, se va vinde la licitaţia a I-a, următorul bun mobil, proprietate a debitorului: S.C. CODRUTA & DANIELA FOREST S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Cuptoare, nr. 181, judeţ Caraş – Severin. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoutilitară N3 Iveco Stralis, cilindree: 12882 cmc motorină, culoare: alb-albastru, an fabricaţie: 2002, nr. înmatriculare: CS-34-COD – stare funcţionare. Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu sunt. Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A.: 59.004 lei. Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *): 19%. Preţ pornire a licitatie inclusiv T.V.A.: 70.215 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentică); d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, autentificată la notar. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 424.