ANUNȚ FINANȚE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr.: ID 18039033. Nr. 25374/ 02.09.2021. Anunţul privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile.

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27 luna Septembrie ora 11:00 anul 2021, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2 se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului PAGU FLORIN NICOLAE, a II-a licitație: b1) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri extravilan, grădină în Valea Pahina, în suprafaţă de 2877 mp, situat în localitatea Scăiuș, com. Fârliug, jud. Caraș-Severin preţ de pornire al licitaţiei 1.958 lei (exclusiv TVA*); b2) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri extravilan, categoria de folosință ”livadă”, în suprafaţă de 15.107 mp (reprezentând cota de 7/8 din totalul de 17.265 mp), situat în localitatea Scăiuș, com. Fârliug, jud. Caraș-Severin preţ de pornire al licitaţiei 10.764 lei (exclusiv TVA*); b3) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri extravilan, grădină suplimentară în DL Lutusonilor, în suprafaţă de 2877 mp, situat în localitatea Scăiuș, com. Fârliug, jud. Caras-Severin preţ de pornire al licitaţiei 1.847 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin; Sarcini: intabulare, drept de Ipotecă legală, valoare 34602 RON, în baza act administrativ nr. 45812 din 12.12.2019 emis de Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin. *) În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operațiunea este scutită. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reșița; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, autentificată la notar. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: … Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: … Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255/210522, int. 289.