ANUNȚ FINANȚE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11809/2021. Nr. 8915 / 30.03.2021. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 20, luna aprilie, orele 12.00, anul 2021, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, se vor vinde la licitaţia a-II-a, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului: ORAŞUL ANINA, CUI: 3227912, în calitate de garant ipotecar al S.C. ANTREPRIZA STEIER S.R.L., CUI: 30546870: a) 1. Clădire cu regim de înălţime P+E, reprezentând Bloc de locuinţe nr. 8, compus din 18 apartamente, în suprafaţă desfăşurată de 840 mp, construită din fundaţie beton, zidărie din cărămidă tencuită, acoperiş tip şarpantă cu ţiglă ceramică, situată în localitatea Anina, str. Brădet, nr. 8, judeţ Caraş-Severin, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei II – 164.093 lei – exclusiv TVA *; 2. Clădire cu regim de înălţime P+E, reprezentând Bloc de locuinţe nr. 13, compus din 18 apartamente, în suprafaţă desfăşurată de 836 mp, construită din fundaţie beton, zidărie din cărămidă tencuită, acoperiş tip şarpantă cu ţiglă ceramică, situată în localitatea Anina, str. Brădet, nr. 13, judeţ Caraş-Severin, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei II – 163.318 lei – exclusiv TVA *, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare, Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, judeţ Caraş-Severin. Sarcini: – Ipotecă de rangul I în valoare de 352.727 lei, conform act notarial nr. 3145/31.08.2018; – Ipotecă de rangul II în valoare de 37.331 lei, conform act administrativ nr. 408/14.02.2020. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operaţiunea este scutită de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal 15890276, deschis la Trezoreria Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255.216120, int. 424.

Adaugă comentariu