ANUNȚ CONCURS ANGAJARE SPITAL CARANSEBEȘ - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEȘ. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, str. Piața 21 Decembrie 1989, nr.2, organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ martie 2011 (actualizată), modificată și completată de H.G. nr.1027/11.11.2014, OUG 183/22.10.2020 modificată cu Legea 33/16.03.2021, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante perioadă nedeterminată sau perioadă determinată:

 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 3 (trei) POSTURI TEMPORAR VACANTE
Asistent medical generalist postlicealTemporar vacant (perioadă determinată) până în data de 14.10.2022 sau până la revenirea titularului pe post 

Secția NEUROLOGIE

 

1 Post

Asistent medical generalist postlicealTemporar vacant (perioadă determinată) până în data de 07.08.2022 sau până la revenirea titularului pe post 

Secția

ATI

 

1 Post

Asistent medical generalist postlicealTemporar vacant (perioadă determinată) până în data de 01.07.2022 sau până la revenirea titularului pe postSecția

MEDICINĂ INTERNĂ

 

1 Post

 

INFIRMIERI  – 2 (DOUA) POSTURI VACANTE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
InfirmierPost vacant perioadă nedeterminatăSecția

ATI

 

1 Post

InfirmierPost vacant perioadă nedeterminatăCompartimentul

NEONATOLOGIE

 

1 Post

 

INFIRMIER DEBUTANT  – 1 (unu) POST VACANT PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Infirmier debutantPost vacant perioadă nedeterminatăCompartimentul O.R.L 

1 Post

 

ÎNGRIJITORI CURĂȚENIE  – 4 (patru) POSTURI VACANTE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Îngrijitor curățeniePost vacant perioadă nedeterminatăSecția

ATI

 

1 Post

Îngrijitor curățeniePost vacant perioadă nedeterminatăCompartimentul

NEONATOLOGIE

 

1 Post

Îngrijitor curățeniePost vacant perioadă nedeterminatăAMBULATORIU INTEGRAT ȘI BIROURI 

1 Post

Îngrijitor curățeniePost vacant perioadă nedeterminatăSecția

CHIRURGIE

 

1 Post

 

 Condiții generale pentru participare la concurs :

  1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice  pentru participare la concurs ASISTENT MEDICAL GENERALIST:

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

– 6 luni vechime în specialitate

– deţin gradul de asistent medical

– sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Condiţii specifice  pentru participare la concurs  INFIRMIERI:

– şcoală generală

–  6 luni vechime în activitate

– curs de infirmiere organizat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii – Directia generala resurse umane si certificare.

Condiţii specifice  pentru participare la concurs  INFIRMIER DEBUTANT:

– şcoală generală

Condiţii specifice  pentru participare la concurs  ÎNGRIJITORI CURĂȚENIE:

– şcoală generală

LOCUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR CONCURSULUIsediul spitalului din loc. Caransebeş, str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr. 2.

Data şi ora desfăşurării probelor concursurilor pentru ASISTENT MEDICAL GENERALIST (postliceal) specialitatea medicină generală:

– proba scrisă:  28.06.2021, ora 1000

– proba practică/interviul: 30.06.2021, ora 1000

Data şi ora desfăşurării probelor concursurilor pentru INFIRMIERI:

– proba scrisă:  16.07.2021, ora: 1000

– proba practică/interviul: 20.07.2021, ora 1000

Data şi ora desfăşurării probelor concursurilor pentru INFIRMIER DEBUTANT:

– proba scrisă: 21.07.2021, ora 1000

– proba practică/interviul: 23.07.2021, ora 1000

Data şi ora desfăşurării probelor concursurilor pentru ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE:

– proba scrisă: 26.07.2021, ora 1000

– proba practică/interviul: 28.07.2021, ora 1000

Dosarul de concurs se depune la sediul unităţii din loc. Caransebeş, str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr.2, la biroul RUNOS, până la data de 18.06.2021, ora 1400.

Documentele pe care trebuie să le conţină dosarul de concurs, tematica, bibliografia, se afişează la avizierul unităţii din loc. Caransebeş, str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr.2 şi pe site-ul unităţii www.spital-caransebes.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUNOS, str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr.2, tel. 0255/511423 interior 116.

Manager interimar,

Jr. Dumbravă Adrian