Quantcast
16 grupuri din industria oțelului salută acordul pentru continuarea lucrului la nivel internațional pentru reducerea supracapacităților de oțel la nivel mondial - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania

ADVERTORIAL. Șaisprezece asociații ale industriei siderurgice de pe cinci continente au lăudat acordul unei „mari majorități a membrilor Forumului Mondial privind Capacitatea Excesului de Oțel (GFSEC)” de a „continua activitatea Forumului în problema excesului de capacitate de oțel” și a apelat la cei câțiva membri disidenți să-și reconsidere cât mai repede poziția actuală. Comentariile lor au fost făcute la încheierea reuniunilor grupului ministerial de lucru GFSEC de la Tokyo, de săptămâna trecută.

„Conform ultimelor informații OCDE, astăzi există 440 de milioane de tone metrice de capacitate excesivă de oțel. Aceasta este o creștere de 6,5 la sută față de anul trecut ”, au declarat grupurile. „Guvernele economiilor producătoare de oțel din întreaga lume trebuie să-și dubleze eforturile pentru a aborda această excesivă capacitate globală persistentă în sectorul oțelului, eliminând măsurile de sprijin care o provoacă și punând în aplicare reguli și remedii solide care reduc excesul de capacitate de productie de otel. Solicităm guvernelor să continue lucrul pe tema excesului de capacitate de oțel fără întârziere. ”

„Apreciem leadershipul Guvernului Japoniei în ultimul an de a face progrese semnificative în cadrul Forumului, precum și concluziile sale în calitate de președinte. Recunoscând impactul sever pe care continuă să le aibă supra-capacitatea globală a oțelului și politicile de denaturare a pieței în sectorul oțelului din întreaga lume, am solicitat continuarea activității Forumului pentru a se asigura că recomandările sale sunt transformate în acțiune. Suntem încântați că este dorința unei majorități mari a membrilor să depună eforturi semnificative în ceea ce privește problema excesului de capacitate de oțel pe aceeași bază ca activitatea Forumului din ultimii trei ani ”, a concluzionat grupul.

Grupurile din industria siderurgică care emit apelul pentru acțiune urgentă includ reprezentanți ai: Asociația Producătorilor de Oțel (SMA), Institutul American de Siderurgie (AISI), EUROFER (Asociația Europeană a Oțelului), Asociația Producătorilor de Oțel din Canada (CSPA), CANACERO (Mexician Asociația Oțelului), Alacero (Asociația Latină a Siderurgiei), Institutul Siderurgic din Brazilia, Federația Japoneză a Siderurgiei (JISF), Asociația Europeană a Tuburilor din Oțel (ESTA), Industria Oțelului de Specialitate din America de Nord (SSINA), Siderurgia și Sud-Africa Institutul (SAISI), Institutul de baruri de oțel finisat la rece (CFSBI), Asociația indiană a oțelului, Asociația întreprinderilor UKRMETALURGPROM (Ucraina), Asociația rusă a oțelului și Comitetul pentru importurile de conducte și tuburi (CPTI).

16 STEEL INDUSTRY GROUPS WELCOME AGREEMENT TO CONTINUE INTERNATIONAL WORK TO REDUCE GLOBAL STEEL OVERCAPACITY

Sixteen steel industry associations on five continents praised the agreement by a “large majority of members of the Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC)” to “continue the Forum’s work on the issue of steel excess capacity,” and called upon the few dissenting members to reconsider their current position as quickly as possible. Their comments were made at the conclusion of working group and ministerial meetings of the GFSEC in Tokyo last week.

„According to the latest OECD information, there are 440 million metric tons of steel excess capacity in the world today. This is an increase of 6.5 percent over last year,” the groups stated. “Governments of steelmaking economies worldwide must redouble their efforts to address this persistent global excess capacity in the steel sector, eliminating the support measures that cause it, and implementing strong rules and remedies that reduce excess capacity. We call on governments to continue the work on the issue of steel excess capacity without delay“.

„We appreciate the leadership of the Government of Japan in the past year to make meaningful progress in the Forum, and its conclusions as Chair. Recognizing the severe impacts that global steel overcapacity and market distorting policies in the steel sector around the world are continuing to have on our industry, we have urged the continuation of the work of the Forum to ensure its recommendations are turned into action. We are pleased that it is the will of a large majority of members to pursue meaningful efforts on the issue of steel excess capacity on the same basis as the work of the Forum over the past three years“, the group concluded.

The steel industry groups issuing the call for urgent action include representatives of: Steel Manufacturers Association (SMA), American Iron and Steel Institute (AISI), EUROFER (the European Steel Association), Canadian Steel Producers Association (CSPA), CANACERO (the Mexican Steel Association), Alacero (the Latin American Steel Association), Brazil Steel Institute, The Japan Iron and Steel Federation (JISF), European Steel Tube Association (ESTA), Specialty Steel Industry of North America (SSINA), South African Iron and Steel Institute (SAISI), The Cold Finished Steel Bar Institute (CFSBI), Indian Steel Association, Association of Enterprises UKRMETALURGPROM (Ukraine), Russian Steel Association and The Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI).