Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 1680714350323. Nr. 6427 / 02.03.2017.

Anunţul privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Martie, Ziua 29. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Martie, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2 se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Dumitrascu Gheorghe – Gabriel, licitaţia a IV-a: – Ansamblu de clădiri compus din construcţii: hală (P+E) – C1 în suprafaţă desfăşurată de 262 mp, clădire anexă (P) – C2, în suprafaţă desfăşurată de 54 mp şi clădire anexă (P) – C3, în suprafaţă desfăşurată de 50 mp, construite din fundaţie beton, structură din cărămidă, acoperiş din şarpantă lemn şi învelitoare din ţiglă; – Împrejmuire cu lungimea de 95,1 ml cu fundaţie din beton şi structură din beton, zidărie, panouri fier forjat; – Platformă betonată în suprafaţă de 540 mp, cu fundaţie din pietriş cilindrat, structură beton, precum şi teren intravilan aferent în suprafaţă de 953 mp, situate în localitatea Reşiţa, str. Căminelor, nr. 27, jud. Caraş Severin, preţ de pornire al licitaţiei a IV a: 238.500 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Nu este grevat de sarcini. *) în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: … Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: … Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 289. Data afişării: 17.03.2017.

Adaugă comentariu