Caraş-Severin, Romania

MOLDOVA VECHE – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș Severin. Serviciul Fiscal Orășenesc Moldova Nouă. Dosar de executare nr. 736. Nr. 2607 din 24.02.2017.

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 24. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22, luna 03, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Moldova Veche, nr. 224, jud. Caraș Severin se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al celei de – a doua licitații exclusiv TVA (lei), Cota TVA. 1. Centrală termică, nu este cazul, 11400 lei, 19%; 2. Betonieră profesională, nu este cazul, 1350 lei, 19%; 3. Grup electrogen 10 KVA, nu este cazul, 7425 lei, 19%; 4. Aparat aer conditonat monosplit, nu este cazul, 2325 lei, 19%; 5. Motocositoare FS 310, nu este cazul, 825 lei, 19%; 6. Motocositoare FS 310, nu este cazul, 825 lei, 19%; 7. Motofoarfeca HS 81 T 75 CM, nu este cazul, 1125 lei, 19%; 8. Motocositoare MS 260, nu este cazul, 675 lei, 19%; 9. Mașină fabricat bolțari, nu este cazul, 10200 lei, 19%; 10. Ciocan rotopercutor, nu este cazul, 1650 lei, 19%; 11. Ciocan rotopercutor, nu este cazul, 900 lei, 19%; 12. Freză lemn cu motor și tablou siguranță, nu este cazul, 2550 lei, 19%; 13. Mașină de rindeluit cu motor monofazic, nu este cazul, 2250 lei, 19%; 14. Masă circular cu pânze monofazat, nu este cazul, 1650 lei, 19%; 15.Generator sudură trifazat, nu este cazul, 1425 lei, 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Reșița. c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul ca nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.540 643. Data afișării: 24.02.2017.

Adaugă comentariu