Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș Severin – Colectare. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 39788/05.12.2016.

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna decembrie, ziua 05. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut faptul că în localitatea Reșița, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor: 1. S.C. Col – Metal S.R.L., dosar executare nr. 797/2016, cu domiciliul fiscal în localitatea Reșița, jud. Caraș – Severin, str. Petru Maior, nr. 65, ap. 4, cod înregistrare fiscală RO1056328, licitație care va avea loc în ziua de 22, luna 12, anul 2016, ora 10.00; Licitația a IV – a (reluare licitația aIII – a): Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., (lei), Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *), Preț pornire al licitației, inclusiv TVA; Autoutilitară MAN TGA 26410/26413 FNLC, cilindree: 11967 cmc, sursa energie: motorină, an fabricație: 2002, nr. înmatriculare: CS-97-SNJ – funcțional, 35.000 lei, 20%, 42.000 lei; Autoutilitară Citroen Jumper, cilindree: 2198 cmc, sursa energie: motorină, an fabricație: 2007, nr. înmatriculare: CS-07-SNJ – funcțional, 13.000 lei, 20%, 15.600 lei; 2. S.C. Bona Dea Imex S.R.L., dosar executare nr. 5944(294)/2016, cu domiciliul fiscal în localitatea Reșița, jud. Caraș – Severin, str. Valiugului, nr. 60C, cod înregistrare fiscală RO5177616, licitație care va avea loc în ziua de 22, luna 12, anul 2016, ora 12.00; Licitația a II – a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., (lei), Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *), Preț pornire al licitației, inclusiv TVA; Instalație de uscat lemn model CSD 80, număr de inventar 2000010 – funcțional,39.000 lei, 20%, 46.800 lei; Instalație de uscat lemn model CSD 80, număr de inventar 2000011 – funcțional, 39.000 lei, 20%, 46.800 lei; Instalație de uscat lemn marca Prody, model STD45-6.5 Standard All PO100, seria 1059, număr de inventar 2000009 – funcțional, 39.750 lei, 20%, 47.700 lei; Instalație de uscat lemn model CUL30 CA4500PO, număr de inventar 2000006 – funcțional, 28.500 lei, 20%, 34.200 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzări la licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 1. oferte de cumpărare; 2. în cazul vânzării la licitație dovada plății taxei de participare, reprezentând 10 % din prețul de pornire al licitației + 20% TVA *) în contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276, deschis la Trezoreria Reșița – ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma de scrisorii de garanție bancară; 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentificată); 4. pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 5. dovada emisă de creditorii bugetari că nu au obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local; 6. declarație pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorilor: S.C. Col – Metal S.R.L., respectiv S.C. Bona Dea Imex S.R.L., urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și Ia locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Informații suplimentare cu privire la bunuri, se pot obține consultând componența listelor la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș – Severin Colectare, Reșița, Str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III sau la telefonul 0255.216.120, int. 244 sau 424. Data afișării: 09.12.2016

Adaugă comentariu