Dispozitiv hotărâre civilă nr. 982 Judecătoria Reșița - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Admite acţiunea civilă formulată de reclamant NICORICI DINU CNP 1631208113686 cu domiciliul procesual ales la SCPA Valentin & Asociaţii cu sediul în Timişoara, str. Borsec, nr.4, ap.2, jud. Timiş în contradictoriu cu pârât SERGIU GEORGE TABAN cu domiciliul în Reşiţa, str. Rodnei, nr.4, sc. F, ap.4, et.1, jud. Caraş-Severin.

Ia act de tranzacţia încheiată între părţi, pe care o consfiinţeşte în următorul conţinut :

,,TRANZACŢIE

încheiată astăzi, 26.10.2020

PĂRȚILE:

1. NICORICI DINU. domiciliat în Reşiţa, str. Sportului, bl. 2A. sc. 5. ap. 2. jud. Caraş – Severin. CNP 1631208113686. identificat cu CI seria KS nr. 573221.

Şi 2. SERGIU – GEORGE TABAN, domiciliat în Reşiţa, str. Rodnei. nr. 4. sc. F. ap. 4, et. l, jud. Caraş — Severin, CNP 1770323113706. identificat cu CI seria KS nr. 374041.

Având în vedere următoarele:

în data de 28.01.2019 domnul Sergiu – George Taban a publicat pe site-ul http://reper24.ro articolul „ EPOCA AVRAM Sezon I Episod 2 (necenzurat)

(ii) pe rolul Judecătoriei Reşiţa a fost promovată acţiunea ce face obiectul dosarului nr. 1931/290/2019, prin care se solicită obligarea domnului Sergiu – George Taban la următoarele:

– să retragă de pe site-ul http://reper24.ro articolul „ EPOCA AVRAM Sezon I Episod 2 (necenzurat) ” publicat în data de 28.01.2019:

– să publice o retractare publică pe site-ul http://reper24.ro a afirmaţiilor denigratoare pe care le-a făcut la adresa domnului Nicorici Dinu prin articolul din data de 28.01.2019; să publice, pe cheltuiala sa, hotărârea judecătorească pronunţată în dosarul 1931/290/2019 într-un ziar de largă circulaţie şi într-un ziar de circulaţie locală;

– să plătească domnului Nicorici Dinu daune morale pentru prejudiciul moral suferit, în suma de 15.000 lei,

(iii) părţile au înţeles să soluţioneze pe cale amiabilă litigiul care face obiectul dosarului nr. 1931/290/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Reşila,

Au convenit încheierea prezentei tranzacţii, în condiţiile şi termenii de mai jos:

ART 1 : Domnul Sergiu – George Taban se obligă să retragă în două zile lucrătoare de la data încheierii prezentei tranzacţii, de pe site-ul http://reper24.ro. articolul „EPOCA AVRAM Sezon I Episod 2 (necenzurat)“ publicat în data de 28.01.2019.

ART 2 : Domnul Sergiu George Taban se obligă să publice în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii prezentei tranzacţii, o retractare publică pe site-ul http://reper24.ro. a tuturor afirmaţiilor pe care le-a făcut la adresa domnului Nicorici Dinu în articolul din data de 28.01.2019. retractare care va avea următorul conţinut:

„Subsemnatul, Sergiu-George Taban, prin prezenta precizez că îmi retrag expres toate afirmaţiile pe care le-am făcut la adresa domnului Nicorici Dinu în articolul din data de 28.01.2019 publicat pe site-ul http://reper24.ro.

Precizez că toate afirmaţiile, considerate defăimătoare, făcute de mine cu privire la domnul Nicorici Dinu în articolul din 28.01.2019 nu au fost verificate.

Precizez că din punctul meu de vedere domnul Nicorici Dinu este o persoană cu o înaltă ţinută morală şi profesională, nedorind, prin articolul din 28.01.2019 să îi aduc atingere imaginii şi demnităţii profesionale”.

ART 3. Domnul Sergiu George Taban se obligă să publice în termen de cinci zile lucrătoare de la data încheierii prezentei tranzacţii, pe site-ul www.caon.ro şi în ziarul „Jurnal de Caraş – Severin“ varianta tipărită, o retractare publică a tuturor afirmaţiilor pe care le-a făcut la adresa domnului Nicorici Dinu prin articolul din data de 28.01.2019. retractare care va avea următorul continut:

„Subsemnatul, Sergiu-George Taban, prin prezenta precizez că îmi retrag expres toate afirmaţiile pe care le-am făcut la adresa domnului Nicorici Dinu în articolul din data de 28.01.2019, publicat pe site-ul http://reper24.ro.

Precizez că toate afirmațiile, considerate defăimătoare făcute de mine cu privire la domnul Nicorici Dinu în articolul din 28.01.2019 nu au fost verificate.

Precizez că din punctul meu de vedere domnul Nicorici Dinu este o persoană cu o înaltă ţinută morală şi profesională, nedorind, prin articolul din 28.01.2019 să îi aduc atingere imaginii şi demnităţii profesionale”.

Art. 4: Domnul Sergiu – George Taban se obligă să publice dispozitivul hotărârii judecătoreşti pronunţată de Judecătoria Reşiţa în dosar nr. 1931/290/2019 în termen de cinci zile lucrătoare de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti pe site-ul www.caon.ro şi în ziarul Jurnal de Caraş – Severin” – varianta tipărită.

Art. 5: Domnul Sergiu George Taban se obliga să plătească domnului Nicorici Dinu suma de 1 leu cu titlu de despăgubiri morale la data semnării prezentei tranzacţii. Dovada plăţii se face prin semnarea prezentei tranzacţii.

Părţile stabilesc de comun acord ca fiecare parte să suporte cheltuielile de judecată efectuate în dosarul nr. 1931/290/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Reşiţa.

Prezenta tranzacţie, cuprinzând 3 (trei) pagini a fost încheiată astăzi, la Timişoara, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte iar un exemplar original se va depune la Judecătoria Reşiţa.

RECLAMANT                                                                                     PÂRÂT

NICORICI DINU                                                             SERGIU GEORGE TABAN