ANUNȚ (P) - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 10958/2018. Nr. 9053/11.03.2019. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 03, luna 04, anul 2019, ora 13:00 în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. 3, se va vinde la licitația a-III-a, următorul bun mobil: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară N1 BB furgon, marca Renault tip/ varianta: FL/FLBC/Trafic, nr. omologare: BFRE1J2611JA8E3, nr. identificare: VF1FLBCA63Y006521, serie motor: C094864, cilindree: 1870 cmc, sursa energie: motorină, culoare: roșu, an fabricație: 2003, nr. înmatriculare: CS-06-VXG; Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: -; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv T.V.A., (lei): 7.350 lei; Cota TVA/ Neimpozabil/ Scutit*): 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării la licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 1. oferte de cumpărare; 2. în cazul vânzării la licitaţie dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei + 19% TVA*) – în contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276 deschis la Trezoreria Reşiţa – ofertanţii pot constitui și garanţii, în condiţiile legii, sub forma de scrisori de garanţie bancară; 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procura specială autentificată); 4. pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 5. declaraţie pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obține consultând componența listelor la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin Colectare, Reșița, Str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III sau la telefonul 0255/216120, int. 244 sau 424.