Caraş-Severin, Romania


MOLDOVA NOUĂ – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moldova-Nouă. Operator de date cu caracter personal nr. ANSPDCP 759/2003. Dosar de executare nr. 304. Nr. 8532 din 05.07.2018.

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 07, luna 08, ora 12.00, anul 2018, în localitatea Moldova-Veche, nr. 224, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC WOODSTOCK SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Liubcova, jud. Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 12234331: a) Clădire compusă din hală industrială şi anexe, construită din BCA, acoperită cu plăci azbociment şi teren aferent în suprafaţă de 1300 mp, situate în localitatea Liubcova – fost sector zootehnic, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 99353 lei (clădirea) şi 5616 lei (terenul) (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori: nu este cazul. Sarcini: nu este cazul. b) Teren care nu este aferent clădirii/ părţii de clădire/ ansamblului de clădiri teren intravilan, în suprafaţă de 1600 mp cu destinaţia tabulară de curte, situat în localitatea Liubcova = fost sector zootehnic, jud. Caraş-Severin, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 6907 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori: nu este cazul. Sarcini: nu este cazul. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, autentificată la notar. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: … Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: … Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.540643.