Quantcast
ANUNT (P) - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș Severin. Birou Fiscal Comunal Bozovici. Dosar de executare nr. 784/11/50/1/2016/3288. Nr. 952/24.06.2016.

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna iunie, ziua 24. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 14, luna 07, orele 11.00, anul 2016, în localitatea Bozovici, str M. Eminescu, nr. 250B, se va vinde prin licitație publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Tunea Impex SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Comuna Lăpușnicel,sat Parvova, nr. 97, cod de identificare fiscala 11466600: 1. Teren Lunca de Sus, în suprafață de .432 mp, situat în localitatea Băile Herculane, Pecinisca; prețul de evaluare/ de pornire al licitației a treia este de 93.149. lei (exclusiv TVA **)). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.242.611. Data afișării: 24.06.2016.