Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 1411208113679. Nr. 22710 / 17.07.2017.

Anunţul privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 10, luna August, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2 se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Goruian Petru, licitaţia a II-a: 1. „Apartament nr. 7” în suprafață utilă de 22,00 mp, compus din o cameră și dependinţe și construit din pereţi din zidărie de cărămidă și planşee din beton armat, situat în localitatea Anina, str. Sf. Varvara, bl. 39, sc. 2, et. parter, ap. 7, jud. Caraş-Severin, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei a II-a: 20.250 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Nu este grevat de sarcini. 2. „Apartament nr. 22” în suprafață utilă de 21,00 mp, compus din o cameră și dependinţe și construit din pereţi din zidărie de cărămidă și planşee din beton armat, situat în localitatea Anina, str. Sf. Varvara, bl. 39, sc. 2, et. I, ap. 22, jud. Caraş-Severin, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei a II-a: 20.250 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Nu este grevat de sarcini. *) În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operatiunea scutită. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, autentificata la notar. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 289.