ANUNŢ LICITAŢIE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania


 1. Informaţii generale privind concedentul: Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela.
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea parcelei de teren nr. 30 – în suprafaţă de 4.838 mp, parcelă situată în Reşiţa, Zona Industrială Aglomerator – Valea Ţerovei, aparţinând domeniului public, conform H.C.L. nr. 113/20.03.2020 şi O.U.G. 57/2019.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsește în caietul de sarcini.
 • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele de atribuire se pot ridica de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.
 • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.
 • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul : Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.
 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.10.2020, ora 13.
 1. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.

4.1Data limită de depunere a ofertelor: 28.10.2020, ora 14.

 • Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş Severin, Registratură.
 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 1. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 29.10.2020, ora 13.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş- Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro.
 3. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării: 09.10.2020.

 

 

PRIMAR

POPA IOAN