Caraş-Severin, Romania

 1. Informaţii generale privind vânzătorul:

Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş- Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela, e-mail: patrimoniu@primariaresita.ro.

 1. Informaţii generale privind vânzarea imobilului, în special descrierea şi identificarea bunului:

Vânzare teren în suprafaţă de 252 mp, teren, situat în Reşiţa, Loc. Câlnic, înscris în CF nr. 47822 Reşiţa, nr. cad. 47822, aparţinând domeniului privat al Mun. Reşiţa, conform H.C.L. nr. 454/29.09.2022 şi O.U.G. 57/2019.

 1.   Informaţii privind documentaţia de atribuire

Se regăsesc în caietul de sarcini.

 • 1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Prin cerere scrisă ce se depune la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior, nr.2 , Bloc 800.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 2, Bloc. 800, Compartiment Contracte Terenuri, Judeţul Caraş-Severin.

 • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul

Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.10.2022, ora 13.
 1. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.
 • Data limită de depunere a ofertelor: 08.11.2022, ora 14.

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 2, Bloc 800,  Judeţul Caraş-Severin, Registratură.

 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 1. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, parter, sala de şedinţe,în data de 09.11.2022, ora 13.

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

Tribunalul Caraş-Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, tel. 0255213304, fax 0255211554, email: ecris.115@just.ro.

 1. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:

PRIMAR

 POPA IOAN