ANUNȚ FINANȚE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr.12038/2019 Nr. 14034/19.05.2021. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 09, luna 06, anul 2021, ora 13.00, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, se vor vinde la licitaţia a-IV-a, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: S.C. ANGELO CUTTAIA S.R.L., CUI: 30863801. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A., Cota TVA: 1. Autoutilitară BB furgon, marca Iveco, tip/ denumire comerciala: Daily 35S17, nr. omologare: BF174F1311J32R3, nr. identificare: ZCFC35C0005600224, serie motor: -, cilindree: 2998 cmc, sursa energie: motorină, culoare: alb – negru, an fabricaţie: 2006, nr. înmatriculare: CS-08-FPU, -, 13.566 lei, 19%; 2. Semiremorcă DA01 Platformă, marca Zorzi 3S136 19LJ, nr. omologare: DF2L120011K1800, nr. identificare: ZAX30S13619LJ0094, culoare: maro, an fabricaţie: 1997, nr. înmatriculare: CS-08-EWO, -, 39.732 lei, 19%; 3. Autovehicul Special N3, marca Iveco A1ED00M01 Eurocargo, SG99 alte activităţi, nr. omologare: SH175X1111K79R0, nr. identificare: ZCFA1ED0002168697, serie motor: -, cilindree: 5861 cmc, sursa energie: motorină, culoare: albastru, an fabricaţie: 1996, nr. înmatriculare: CS-08-GMC, -, 49.666 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, autentificată la notar. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 424.