Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEȘ. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeş. Dosarele executare nr. 11053547 / 2020. Nr. 13052 din 09.10.2023. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile.

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 15, luna 11, anul 2023, ora 11.00, în localitatea Caransebeş, str. G-ral. M. Trapsa, nr. 1, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SNTFM CFR MARFA SA, licitaţia a IV-a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Nr. vagon / seria, Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: 215315024145 / GBS, Drept de gaj, 28204 lei, 19%; 315354677496 / EACS, Drept de gaj, 23566 lei, 19%; 815354679343 / EACS, Drept de gaj, 25050 lei, 19%; 825354705659 / EACS, Drept de gaj, 17319 lei, 19%; 315354731368 / EACS, Drept de gaj, 28019 lei, 19%; 315354742035 / EACS, Drept de gaj, 19855 lei, 19%; 315354755961 / EACS, Drept de gaj, 19855 lei, 19%; 315354757470 / EACS, Drept de gaj, 20040 lei, 19%; 315354781413 / EACS, Drept de gaj, 20040 lei, 19%; 315354842538 / EACS, Drept de gaj, 44162 lei, 19%; 315354847800 / EACS, Drept de gaj, 43976 lei, 19%; 805397200009 / UWDP, Drept de gaj, 29689 lei, 19%; 215315014724 / GBS, Drept de gaj, 27648 lei, 19%; 215315028047 / GBS, Drept de gaj, 28204 lei, 19%; 215315031736 / GBS, Drept de gaj, 28576 lei, 19%; 215315032999 / GBS, Drept de gaj, 28576 lei, 19%; 215315036297 / GBS, Drept de gaj, 28761 lei, 19%; 215315038954 / GBS, Drept de gaj, 28947 lei, 19%; 215315040315 / GBS, Drept de gaj, 28947 lei, 19%; 215315041545 / GBS, Drept de gaj, 29132 lei, 19%; 215315701353 / GBGS, Drept de gaj, 38595 lei, 19%; 315319145480 / GAS, Drept de gaj, 56965 lei, 19%; 315354731996 / EACS, Drept de gaj, 17319 lei, 19%; 315354753305 / EACS, Drept de gaj, 19855 lei, 19%; 315354768030 / EACS, Drept de gaj, 17319 lei, 19%; 315354768287 / EACS, Drept de gaj, 17319 lei, 19%; 825366522308 / FALS, Drept de gaj, 28019 lei, 19%; 825366550259 / FALS, Drept de gaj, 30431 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255/511154.