Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEȘ. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeş. Dosarele executare nr. 316 / 2018. Nr. 13050 din 09.10.2023. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile.

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 14, luna 11, ora 11.00, anul 2023, în localitatea Caransebeş, str. G-ral M. Trapsa, nr. 1, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terţei persoane SC GARAS VIP SRL, licitaţia a III-a: a) Clădire/ părţi de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafaţă de 103 mp, construită din cărămidă arsă – cadre beton şi teren aferent în suprafaţă de 763 mp, situate în localitatea Cornereva – Pogara de Sus, judeţul Caraş Severin, CF nr. 30193-C1 – Cornereva, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 58.064 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: ipotecă în favoarea SFM Caransebeş. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255/511154, interior 121.