ANUNȚ - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

ORAVIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş – Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oraviţa. Dosar de executare nr. 145 / 2009. Nr. 286 / 15.04.2019. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2019, Luna Aprilie, Ziua 15.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 10, luna mai, anul 2019, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Oraviţa, din localitatea Oraviţa, Str. Emanoil Gojdu, nr. 43 – 45, se va vinde la licitaţie (a II-a) următorul bun mobil: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism marca Volkswagen, model Caddy, caroserie break 3+1 uşi, număr de identificare WVZZZ2KZ7X067422, serie motor 069221, cilindree 1968 cmc, motor diesel, culoare gri, km. bord 310287, an fabricaţie 2007, nr. înmatriculare B-62-RLM, în stare de funcţionare. Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Drept de gaj constituit în favoarea S.F.O. Oraviţa, conform P.V. sechestru nr. 2 / 23.10.2018. Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei a II-a , exclusiv TVA: 13.050 lei. Cota TVA / neimpozabil / scutit *): 19%. *) Regimul si cotele de taxă pe valoare adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate / paşaport; h) declaraţie pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului S.C. BLEAS COM S.R.L. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: … Alte informaţii de interes pentru cumpărator, după caz: … Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.572256.