Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Dacă nu aţi vizat carnetele pentru obţinerea rentei viagere, încă mai aveţi timp.

Pentru a intra în posesia rentei viagere pentru anul 2012, fermierii trebuie să se prezinte la centrul APIACaraş-Severin, până la data de 30 august, reaminteşte directorul instituţiei, Dumitru Stepanescu. Potrivit acestuia, pentru vizarea carnetului, rentierul se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Pe lângă acestea, beneficiarul mai trebuie să aibă asupra sa şi carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare (opţional) şi decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi doar dacă, în perioada de vizare, aceştia vor depune la centrul APIA carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor) (original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu