Caraş-Severin, Romania

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara. Dosar de executare nr. DE/27441475/2016. Nr. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2018, Luna Iulie, Ziua 16.

În temeiul art. 250, alin. (1) şi (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 16, luna 10, anul 2018, orele 13.00, la sediul Administrației pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara din str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, cam. 309, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile proprietate a debitorului S.C. MIKE SECURITY GROUP S.R.L., C.U.I. 27441475: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A. *: Imobil situat în localitatea Poiana Mărului, jud. Caraș Severin, înscris în CF 31668 Zăvoi, compus din construcții cu destinația casă de vacanță P + 1 E (+ M), anexă + bazin apă și teren cu suprafața de 2572 mp, Sechestru conform Ordonanței din 02.02.2016 emisă în dosarul nr. 84-D/P/2014 al Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Caraș-Severin, 880.546 lei, 19%; Imobil situat în Reșița, str. Republicii nr. 27, jud. Caraș-Severin, înscris în CF 39835 Reșița, compus din casă și teren cu suprafața de 331 mp, Sechestru conform Ordonanței din 02.02.2016 emisă în dosarul nr. 84-D/P/2014 al Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Caraș-Severin, 365.056 lei, 19%; Imobil situat în Reșița, jud. Caraș-Severin, înscris în CF 33391 Reșița compus din construcții de tip industrial (hală) și teren cu suprafața de 5331 mp, Sechestru conform Ordonanței din 02.02.2016 emisă în dosarul nr. 84-D/P/2014 al Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Caraș-Severin, 2.805.111 lei, 19%. * Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 19% în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 7, alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Prețurile de pornire la licitație nu conțin TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, cod fiscal 4358053 la Trezoreria Timișoara sau constituirea garanției sub forma scrisorii de garanție bancară; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: … Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: … Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru D.G.R.F.P. Timișoara, Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara – Serviciul de Executare Silită, Timișoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 9B, cam. 309, jud. Timiș sau la numărul de telefon 0256.204 800, int. 309 sau 0256.498 011. Data afișării: 28.09.2018.

Adaugă comentariu