Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEȘ – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș – Severin. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeș. Dosar executare silită nr. 29795/2011, 90/2008 și 252/2015. Nr. 32887 din 27.11.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile și imobile/ ansamblului de bunuri imobile.

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna 12, ora 09.00, anul 2017, în localitatea Caransebeș, str. G-ral M. Trapsa, nr. 1, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Borlovan Construct SRL, licitația a V – a: – clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri (hală industrială) în suprafață de 404 mp, construită din bolțari, situată în intravilanul localității Glimboca, str. FS, nr. FN, preț de evaluare/ de pornire al licitației 84.338 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz; – clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri (clădire administrativă, ateliere și hală prelucrare lemn) în suprafață de 975 mp, construită din bolțari, situată în extravilanul localității Glimboca, str. FS, nr. FN, preț de evaluare/ de pornire al licitației 68.780 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Serviciul Fiscal Municipal Caransebeș, Ipotecă execuțională în favoarea Serviciului Fiscal Municipal Caransebeș; – teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri 12658 mp, preț de pornire al licitației 39.400 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Serviciul Fiscal Municipal Caransebeș, Ipotecă execuțională în favoarea Serviciului Fiscal Municipal Caransebeș. Bunuri mobile: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Gater vertical mecanic, Nu este cazul, 10.605 lei, 2.015 lei; Ifron 204 D, Nu este cazul, 10.000 lei, 1.900 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea,respectiv: -. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.511.154, interior 121.

Adaugă comentariu