Caraş-Severin, Romania

ORAVIȚA – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin. Serviciul Fiscal Orășenesc Oravița. Dosar de executare nr. 1288/2009. Nr. 282 din 04.04.2017.

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27, luna aprilie, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Oravița, str. Emanoil Gojdu, nr. 43 – 45, jud. Caraș-Severin, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terţei persoane S.C. Eco Dellory Recycling S.R.L., prima licitaţie: a). Ansamblu de cladiri în suprafaţă de 7.212 mp (abator cu bază de achiziții și recepție animale și punct de tăiere) compusă din: hală (630 mp), birouri (46 mp), grajd 1 (140 mp), sopron (110 mp), grajd 2 (284 mp), boxe (170 mp), cabină poartă (4 mp), rampă auto (55 mp), împrejmuire (343 mp) și platformă betonată (5430 mp), construite din beton, cadre BA, zidarie din cărămidă, chesoane din BA prefabricate, cu tâmplărie din lemn și metal, șarpante din lemn și acoperiș de azbociment, unele fundații din piatră, şi teren aferent în suprafaţă de 8262 mp, situate în localitatea Oravița, str. Brosteniului, nr. 4, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei I – a: 287.000 lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; S.F.O. Oravița, Ipotecă. b). Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri …, în suprafaţă de …, situat în localitatea …, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei …, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. c). Alte bunuri …, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei … lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea,respectiv: …. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: …. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.572.256.

Adaugă comentariu