Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 2591003113719. Nr. 9689 / 29.03.2017.

Anunţul privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna Aprilie, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2 se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei Biciusca Emilia, licitaţia a II-a: Clădire/ părţi de clădire/ ansamblu de clădiri: 1) Clădire în suprafaţă de 254,10 mp, reprezentând cantină construită din: fundaţie din beton, pereţi din cărămidă arsă, tencuită pe exterior, cu acoperiş din şarpantă de beton, izolată cu carton bituminat – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 96.000 lei (exclusiv TVA *). 2) Construcţii în suprafaţă totală de 548,07 mp, reprezentând grajduri construite din fundaţie de beton, pereţi din cărămidă arsă, cu stâlpi de susţinere metalică (ţeavă) şi acoperiş din plăci de azbociment ondulat, astfel: – grajd 1, în suprafaţă de 171,36 mp – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 10.575 lei (exclusiv TVA *); – grajd 2, în suprafaţă de 135,00 mp – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 8.325 lei (exclusiv TVA *); – grajd 3, în suprafaţă de 106,58 mp – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 6.600 lei (exclusiv TVA *); – grajd 4, în suprafaţă de 92,00 mp – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 5.700 lei (exclusiv TVA *); – grajd 5, în suprafaţă de 43,13 mp – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 600 lei (exclusiv TVA *). 3) Construcţii reprezentând magazii, în suprafaţă totală de 78,87 mp, astfel: – magazie în suprafaţă de 20,67 mp, construită din fundaţia de beton, pereţi din cărămidă arsă şi acoperiş din şarpantă de beton – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 2.700 lei (exclusiv TVA *); – magazie în suprafaţă de 33,50 mp construită din scândură şi acoperiş din plăci de azbociment ondulat – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 1.343 lei (exclusiv TVA *); – magazie în suprafaţă de 24,70 mp, construită din scândură şi acoperiş din plăci de azbociment ondulat – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 990 lei (exclusiv TVA *). 4) WC în suprafaţă de 8,69 mp, construit din pereţi din cărămida arsă, şarpantă de lemn şi acoperiş din ţiglă – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 1.200 lei (exclusiv TVA *). 5) Alee betonată în suprafaţă de 222.60 mp – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 9.075 lei (exclusiv TVA *). 6) Împrejmuire cu lungimea de 57 ml – preţ de pornire al licitaţiei a II a: 10.125 lei (exclusiv TVA *) şi teren intravilan aferent, „izlaz”, în suprafaţă de 3.149 mp, preţ de pornire al licitaţiei a II a: 21.375 lei (exclusiv TVA *), situate în localitatea Măureni, str. -, nr. 616, sc. -, ap. -, judeţ Caraş-Severin, preţ total de pornire al licitaţiei a II a: 174.608 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Nu sunt grevate de sarcini. *) În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 289.

Adaugă comentariu