Caraş-Severin, Romania

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 1680714350323. Nr. 1866/ 25 .01.2017.

Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2017, Luna Februarie, Ziua 17. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 17, luna Februarie, orele 11.00, anul 2017, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2 se vor vinde prin licitaţie bunurile imobile, proprietate a debitorului Biciusca Emilia, cu domiciliul fiscal în localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 11, sc. F, apt. 3, cod numeric personal: 2591003113719, astfel: I. Construcţii: 1) Cladire în suprafaţă de 254,10 mp, reprezentând cantină, construită din: fundaţie din beton, pereţi din cărămidă arsă, tencuită pe exterior, cu acoperiş din şarpantă de beton izolată cu carton bituminat mp – evaluat la suma de 128.000 lei; 2) Construcţii în suprafaţă totală de 548,07 mp, reprezentând grajduri construite din fundaţie de beton, pereţi din cărămidă arsă cu stâlpi de susţinere metalică (ţeavă) şi acoperiş din plăci de azbociment ondulat’’, astfel: – grajd 1, în suprafaţă de 171,36 mp – evaluat la suma de 14.100 lei; – grajd 2, în suprafaţă de 135,00 mp – evaluat la suma de 11.100 lei; – grajd 3, în suprafaţă de 106,58 mp – 8.800 lei; – grajd 4, în suprafaţă de 92,00 mp – evaluat la suma de 7.600 lei; – grajd 5, în suprafaţă de 43,13 mp – 800 lei; 3) Construcţii reprezentând magazii, în suprafaţă totală de 78,87 mp’’, astfel: – magazie în suprafaţă de 20,67 mp, construită din fundaţia de beton, pereţi din cărămidă arsă şi acoperiş din şarpantă de beton – evaluată la suma de3.600 lei; – magazie în suprafaţă de 33,50 mp construită din scândură şi acoperiş din plăci de azbociment ondulat – evaluată la suma de 1.790 lei; – magazie în suprafaţă de 24,70 mp, construită scândură şi acoperiş din plăci de azbociment ondulat – evaluată la suma de 1.320 lei; 4) WC în suprafaţă de 8,69 mp, construit din pereţi din cărămidă arsă, şarpantă de lemn şi acoperiş din ţiglă – evaluat la suma de 1.600 lei; 5) Alee betonată în suprafaţă de 222.60 mp – evaluată la suma de 12.100 lei; 6) Împrejmuire cu lungimea de 57 ml – evaluată la suma de 13.500 lei, situate în localitatea Măureni, str. -, nr. 616, sc. -, ap. -, judeţ Caraş-Severin, deţinute în baza Extrasului de Carte Funciară nr. 30359, Cad: C1-C6 Măureni, Nr. top: 549/1/1/1/1/30/5, 549/1/1/1/1/30/6, 549/1/1/1/1/30/11/a/1/b/1/2, preţ de evaluare/ de pornire totală de 204.310 lei (exclusiv TVA). II. Teren intravilan „izlaz”, în suprafaţă de 3149 mp – preţ de evaluare/ de pornire de 28.500 lei (exclusiv TVA), situat în localitatea Măureni, Str. -, nr. 616, judeţ Caraş-Severin, deţinut în baza Extrasului de Carte Funciară nr. 30359, Măureni, Cad: 121 Măureni, Nr. top: 549/1/1/1/1/30/5, 549/1/1/1/1/30/6, 549/1/1/1/1/30/11/a/1/b/1/2. Construcţii + teren – Preţ total de evaluare/ de pornire al licitaţiei a I a – 232.810 lei (exclusiv TVA *), bunuri aflate în proprietatea doamnei Biciusca Emilia. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este -/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele: Nu este grevat de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare în contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal 15890276, deschis la Trezoreria Reşiţa ori o scrisoare de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îi reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentificată); pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat şi la bugetul local; declaraţie pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitoarei Biciusca Emilia, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255.210522, int. 207 sau 234. Data afişării: 03.02.2017.

Adaugă comentariu