Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş – Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oraviţa. Dosar de executare nr. 720/2009. Nr. 1.102/ 23.11.2016.

Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua 23. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 20, luna decembrie, anul 2016, ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Oraviţa, din localitatea Oraviţa, Str. Emanoil Gojdu, nr. 43 – 45, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Ecologica Oraviţa S.R.L., cu sediul în localitatea Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Caraş – Severin, cod de identificare fiscală 23049658: – Tractor FT 754, marca Foton, tipul FT 754, culoare roşu şi negru, serie şasiu FTTA54A1TCY000303, nr. înmatriculare ORAVITA 348, cilindree motor diesel 2340 cmc, în stare de funcţionare, situat în Oraviţa, Centura Oraviţa – Bozovici – Staţia de transfer, jud. Caraş – Severin, preţ de evaluare/ pornire a licitaţiei (I-a): 41.000 lei (exclusiv T.V.A. *). – Remorcă basculantă R3a, marca Rembi (remorcă agricolă), tipul AT2RT6, culoare roşu, nr. înmatriculare ORAVITA 438, serie şasiu XB9AT20641P141407, în stare de funcţionare, situată în Oraviţa, Centura Oraviţa – Bozovici – Staţia de transfer, jud. Caraş – Severin, preţ de evaluare/ pornire a licitaţiei (I-a): 18.800 lei (exclusiv T.V.A. *). – Autoturism Dacia Logan, tipul LSDAA, culoare gri metalizat, nr. înmatriculare CS-O4-SFL, nr. identificare UU1LSDAAH32730131, cilindree motor benzină 1390 cmc, în stare de funcţionare, situat în Oraviţa, Centura Oraviţa – Bozovici – Staţia de transfer, jud. Caraş – Severin, preţ de evaluare/ pornire a licitaţiei (I-a): 6.800 lei (exclusiv T.V.A. *). – Încărcător frontal Util 800, tipul Util 800, culoare negru, în stare de funcţionare, situat în Oraviţa, Centura Oraviţa – Bozovici – Staţia de transfer, jud. Caraş – Severin, preţ de evaluare/ pornire a licitaţiei (I-a): 16.100 lei (exclusiv T.V.A. *). *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal actualizat. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare în contul: RO 79TREZ1875067XXX000676, cod fiscal 15890276, deschis la Trezoreria Oraviţa, ori o scrisoare de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentică); pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat şi la bugetul local, declaraţie pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului S.C. Ecologica Oraviţa S.R.L., urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 -261 din Legea 207/2015, prvind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefonele: 0255.571.580 sau 0255.572.256. Data afişării: 06.12.2016.

Adaugă comentariu