Caraş-Severin, Romania

ADVERTORIAL. Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moldova-Nouă. Dosar de executare nr. 478-485/2016; 159/2018; 226/2018. Nr. 6376/08.07.2019. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile.

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 26, luna 07, ora 12.00, anul 2019, în localitatea Moldova-Veche nr. 224, jud. Caraş-Severin, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, al doilea termen de licitaţie: 1. Teren extravilan în loc. Gârnic, jud. C-S, cu suprafaţa de 8632 mp, cota 1/4 părţi, înscris în CF 30247 Gârnic top 606; preţ de evaluare /de pornire al licitaţiei 2555 lei (exclusiv TVA); 2. Teren extravilan în loc. Gârnic jud. C-S, cu suprafaţa de 5755 mp, cota 1/2 părţi, înscris în CF 30241 Gârnic top 564/2; preţ de evaluare /de pornire al licitaţiei 3407 lei (exclusiv TVA); 3. Teren extravilan în loc. Gârnic jud. C-S, cu suprafaţa de 8640 mp, cota 1/4 părţi, înscris în CF 30242 Gârnic top 486/2; preţ de evaluare /de pornire al licitaţiei 2555 lei (exclusiv TVA); 4. Teren extravilan în loc. Gârnic jud. C-S, cu suprafaţa de 2877 mp, cota 1/1 părţi, înscris în CF 30243 Gârnic top 198/2; preţ de evaluare /de pornire al licitaţiei 3407 lei (exclusiv TVA); 5. Teren extravilan în loc. Gârnic jud. C-S, cu suprafaţa de 2877 mp, cota 1/1 părţi, înscris în CF 30244 Gârnic top 197/2; preţ de evaluare /de pornire al licitaţiei 3407 lei (exclusiv TVA); 6. Teren extravilan în loc. Gârnic jud. C-S, cu suprafaţa de 2158 mp, cota 1/1 părţi, înscris în CF 30245 Gârnic top 121/2; preţ de evaluare /de pornire al licitaţiei 2555 lei (exclusiv TVA); 7. Teren extravilan în loc. Gârnic jud. C-S, cu suprafaţa de 5755 mp, cota 1/1 părţi, înscris în CF 30246 Gârnic top 10; preţ de evaluare /de pornire al licitaţiei 6812 lei (exclusiv TVA); 8. Teren extravilan în loc. Gârnic jud. C-S, cu suprafaţa de 5755 mp, cota 1/1 părţi, înscris în CF 30113 Gârnic top 377/2; preţ de evaluare /de pornire al licitaţiei 6812 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori: AJFP Timiş. Sarcini: Ipotecă. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru părţiciparea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.540643.

Adaugă comentariu