Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 1530122113671. Nr. 1068 / 15.01.2018.

Anunţul privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 06, luna Februarie, ora 11.00, anul 2018, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2 se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Blajovan Ioan Viorel, prima licitaţie: a) clădire/ părţi de clădire/ ansamblu de clădiri: „Casă ncc 1600” compusă din parter, etaj și mansardă, în suprafaţă construită la sol de 152 mp şi construită din: fundaţie din beton, structură din zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă şi tâmplărie PVC cu geam termopan, construcție anexă în suprafaţă construită la sol de 18 mp și teren intravilan aferent în suprafață de 568 mp, situate în localitatea Reşiţa, str. Ceahlău, nr. 23, jud. Caraş-Severin, preţ de pornire al licitaţiei I: 532.000 lei (exclusiv TVA *), din care 415.000 lei (clădirile: casă + anexă) şi 117.000 lei (terenul), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz (conform extrasului C.F. nr. 32180 Reşiţa, eliberat la data de 26.09.2017 de către B.C.P.I. Reşiţa): Creditori, Sarcini: BRD – Groupe Societe Generale SA – Sucursala Reşiţa, str. Petru Rareş, nr. 1, Reşiţa – Interdicţie de grevare, înstrăinare în favoarea BRD Sucursala Reşiţa, în baza Contractului de ipotecă nr. 7950/ 2004; BRD – Groupe Societe Generale SA – Sucursala Reşiţa, str. Petru Rareş, nr. 1, Reşiţa – Intabulare, drept de Ipotecă, Valoare: 2.049.000.000,00 Rol, plus celelalte obligații de plată aferente creditului, rang I, în favoarea BRD Sucursala Reşiţa, în baza Contractului de ipotecă nr. 7950/2004; BRD – Groupe Societe Generale SA – Sucursala Reşiţa, str. Petru Rareş, nr. 1, Reşiţa – Interdicţie de grevare, înstrăinare, dezmembrare, demolare în favoarea BRD Sucursala Reşiţa, în baza Contractului de ipotecă nr. 4840/2007; BRD – Groupe Societe Generale SA – Sucursala Reşiţa, str. Petru Rareş, nr. 1, Reşiţa – Intabulare, drept de Ipotecă, Valoare: 160.000,00 Ron, plus celelalte obligații de plată aferente creditului, rang II, în favoarea BRD GSG SA Sucursala Reşiţa, în baza Contractului de ipotecă nr. 4840/2007; BRD – Groupe Societe Generale SA – Sucursala Reşiţa, str. Petru Rareş, nr. 1, Reşiţa – Interdicţie de grevare, înstrăinare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, construire în favoarea BRD – Groupe Societe Generale SA, prin Sucursala Caraş-Severin, în baza Actului notarial nr. 4015 din 30.08.2011, emis de BNP Neamtu & Popescu; BRD – Groupe Societe Generale SA – Sucursala Reşiţa, str. Petru Rareş, nr. 1, Reşiţa – Intabulare, drept de Ipotecă, Valoare: 190.000,00 Ron, ipotecă de rang III, plus dobânzile, alte obligații de plată aferente creditului, în favoarea BRD – Groupe Societe Generale SA, prin Sucursala Caraş-Severin, în baza Actului notarial nr. 4015 din 30.08.2011, emis de BNP Neamtu & Popescu; BRD – Groupe Societe Generale SA – Sucursala Reşiţa, str. Petru Rareş, nr. 1, Reşiţa – Somaţie nr. 458 din 09.09.2015, emisă de BEJ Marchis Dan Felician în dosarul execuţional nr. 458/BRD/2015, pentru suma de 239.930,01 lei, la cererea și stăruinţa creditoarei BRD – Groupe Societe Generale SA; Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin – Colectare, str. Domanului, nr. 2, Reşiţa – Intabulare, drept de Ipotecă legală, valoare 1.855.592 Ron, în favoarea Administrației Județene a Finanţelor Publice Caraș-Severin – Colectare, în baza Act administrativ nr. 33963 din 13.10.2016. b) Teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ ansamblului de clădiri – în suprafaţă de -, situat în localitatea -, str. -, nr. -, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei – lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, autentificată la notar. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 289.

Adaugă comentariu