Caraş-Severin, Romania

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeș. Dosar de executare/ Contract de garanție imobiliară 538 din 15.03.2013. Nr. 13680 din 12.05.2016.

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna mai, ziua 12. În temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 09, luna Iunie, orele 14, anul 2016, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caransebeș, din localitatea Caransebeș, strada General M. Trapsa, nr. 1, se va vinde prin licitație (I-a) următorul bun imobil, proprietate a garantului gajist Stepanescu Cristian Anton, pentru debitoarea garantă SC Stauber SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Caransebeș, str. Calea Timișoarei, nr. 1, județ Caraș Severin, cod de identificare fiscală/ cod numeric personal 1066313: Teren extravilan, în suprafață de 35.411 mp, situat în extravilanul localității Caransebeș, județul Caraș-Severin. Preț de pornire, stabilit pentru licitația I-a este de: 249.149 lei (exclusiv TVA*). *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20%, în conformitate cu prevederile art. 291, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și Cap. VIII din Normele metodologice de aplicarea Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. *) Conform art. 292, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal (Legea 227/2015), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA ” livrarea de construcții/ părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri”. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de dată stabilita pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul local, declarație pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a garantului gajist Stepanescu Cristian Anton sau a debitoarea garantă SC Stauber SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia masuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255.511.154. Data afișării: 12.05.2016.

Adaugă comentariu