Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș – Severin – Colectare. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Nr. 14758/16.05.2017.

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut faptul că în localitatea Reșița, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor: 1. S.C. Roksbek S.R.L., dosar executare nr. 7460/2012 cu domiciliul fiscal în localitatea Anina, jud. Caraș – Severin, str. Poștei, nr. 1, cod înregistrare fiscală 18956847, licitație care va avea loc în ziua de 08, luna 06, anul 2017, ora 10.00, Licitația a III – a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv T.V.A., (lei), Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *); Banzic automatic Brenta – funcțional, _, 56.387 lei, Neimpozabil; Mașină de ascuțit – funcțională, _, 2.989 lei, Neimpozabil; Uscător lemn – funcțional, _, 8.819 lei, Neimpozabil; Dikt Hofman – funcțional, _, 4.067 lei, Neimpozabil; Presă hidraulică – funcțională, _, 2.695 lei, Neimpozabil. 2. S.C. Daac Vest Constour S.R.L., dosar executare nr. 10216(106)/2014, cu domiciliul fiscal în localitatea Reșița, jud. Caraș – Severin, str. Rândunica, nr. 10, cod înregistrare fiscală 19031105, licitație care va avea loc în ziua de 08, luna 06, anul 2017, ora 12.00, Licitația aIII – a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., (lei), Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *); Mașină de bătut zăpada, marca Prinoth, model T4/S, serie șasiu DSC95114789, an fabricație 1995, ore funcționare 6085 – funcțională, _, 26.740 lei, Neimpozabil; Sistem de acces pârtie schi, marca Ski Data, compus din: unitate administrare și punct de plată, minicentrale și patru porți acces – funcțional, _, 25.167 lei, Neimpozabil; 2. S.C. RIMER S.R.L., dosar executare nr. 7386/2016, cu domiciliul fiscal în localitatea Carașova, jud. Caraș – Severin, str. … – …, nr. 552B, cod înregistrare fiscală RO24276519, licitație care va avea loc în ziua de 08, luna 06, anul 2017, ora 14.00, Licitația a II – a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indică drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., (lei), Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *); Autoutilitară Mitsubishi, cilindree: 2477 cmc, sursa energie: motorină, an fabricație: 2000; nr. înmatriculare: CS-20-RAJ – funcțional, _, 9.000 lei, 19%; Remorcă Humbaur, tip: HT200, an fabricație: 1992, înălțime cu prelată 2500 mm, nr. înmatriculare: CS-06-LBM – funcțională, _, 4.275 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării la licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 1. oferte de cumpărare; 2. în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației + neimpozabil TVA *) – în contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276, deschis la Trezoreria Reșița – ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma de scrisorii de garanție bancară; 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentificată); 4. pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 5. declarație pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorilor: S.C. Roksbek S.R.L., S.C. Daac Vest Constour S.R.L., respectiv S.C. Rimer S.R.L., urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și Ia locul fixat în acest scop. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: …. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: …. Informații suplimentare cu privire la bunuri, se pot obține consultând componența listelor la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș – Severin – Colectare, Reșița, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III sau la telefonul 0255.216.120, int. 244 sau 424.

Adaugă comentariu