Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEȘ – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeș. Dosarele executare nr. 242/2014. Nr. 8789 din 31.03.2017.

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27, luna 04, ora 15.00, anul 2017, în localitatea Caransebeș, str. G-ral M. Trapsa, nr. 1, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane Jucos Paraschiva Lenuța, licitația a IV – a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de …, compusă din … și construită din … și teren aferent în suprafață de …, situate în localitatea …, str. …, nr. …, preț de evaluare/ de pornire al licitației … lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. b). Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, intravilan în suprafață de 2.288 mp, situat în localitatea Zăvoi – Poiana Mărului, str. FS, nr. FN, preț de pornire al licitației 37.125 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Serviciul Fiscal Municipal Caransebeș. Sarcini: Ipotecă execuțională în favoarea Serviciului Fiscal Municipal Caransebeș. c). Alte bunuri …, preț de evaluare/ de pornire al licitației … lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea,respectiv: …. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: …. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.511.154, interior 121.

Adaugă comentariu