Caraş-Severin, Romania

MOLDOVA NOUĂ – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moldova-Nouă. Dosar de executare nr. 736. Nr. 4244 din 29.03.2017.

Anunţ privind vanzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Martie. Ziua 29. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna 04, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Moldova-Veche, nr. 224 jud. Caraş-Severin, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, prima licitaţie. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: nu este cazul. Preţul de evaluare sau de pornire al celei de-a treia licitaţii exclusiv TVA, Cota TVA: 19%. 1. Centrală termică, 7600 lei; 2. Betonieră profesională, 900 lei; 3. Grup electrogen 10 KVA, 4950 lei; 4. Aparat aer condiţonat monosplit, 1550 lei; 5. Motocositoare FS 310, 550 lei; 6. Motocositoare FS 310, 550 lei; 7. Motofoarfecă HS 81 T 75 CM, 750 lei; 8. Motocositoare MS 260, 450 lei; 9. Maşină fabricat bolţari, 6800 lei; 10. Ciocan rotopercutor, 1100 lei; 11. Ciocan rotopercutor, 600 lei; 12. Freză lemn cu motor şi tablou siguranţă, 1700 lei; 13. Maşină de rindeluit cu motor monofazic, 1500 lei; 14. Masă circular cu pânze monofazat, 1100 lei; 15. Generator sudura trifazat, 950 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.540643. Data afişării: 29.03.2017.

Adaugă comentariu